අණුවල හැඩ – I (Shapes of Molecules – I)

අණුවල හැඩ නම් වීඩියෝවේ පළමු කොටසෙන්, අ.පො.ස උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව විෂයේදී අපට හමුවන විවිධ අණුවලට ලැබෙන විවිධ හැඩ පිළිබඳව වඩාත් සරල සහ සවිස්තරාත්මක පැහැදිලි කිරීමක් ලබාදීම අපගේ අපේක්ෂාවයි.

We hope that the first part of the video “Shapes of Molecules”, will provide you a simpler and a detailed explanation on different shapes of various molecules, that you will find in the Chemistry syllabus of G.C.E Advanced Level