නිකල් වල රසායනික ප්‍රතික්‍රියා – Reactions of Nickel (Ni)

මෙම වීඩියෝව හරහා උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාවේ ඉගැන්වෙන d ගොණුවේ මූලද්‍රව්‍යයක් වන නිකල් (Ni) වල රසායනික ප්‍රතික්‍රියා සහ ඒ සම්බන්ධ ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ සරලව පැහැදිලි කරදීම අපගේ අපේක්ෂාවයි.

We hope that this video will clearly describe the reactions of Nickel and the practicals based on these reactions, which are included in the A/L chemistry syllabus under the d block element