මැංගනීස් වල ප්‍රතික්‍රියා – Reactions of Manganese (Mn)

මෙම වීඩියෝවෙන් අ.පො.ස උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාවේදී ඉගැන්වෙන d ගොණුවේ මූලද්‍රව්‍යක් වන, මැංගනීස් වල (Mn) වල රසායනික ප්‍රතික්‍රියා පිළිබඳව වඩාත් පුළුල් හා පැහැදිලි අවබෝධයක් ලබාදීමට අපි අපේක්ෂා කරන්නෙමු.