ස්ඵටික I – Crystals I

සාමාන්‍ය පෙළ විද්‍යා විෂයේ රසායන විද්‍යාව කොටස යටතේ ඉගැන්වෙන ස්ඵටික සහ ඒවායේ ගුණ පිළිබඳව මූලික අවබෝධයක් ලබාදීම මෙම වීඩියෝවේ අරමුණයි.

The intention of this video is to give a basic understanding on “Crystals and their properties” which is discussed under the Chemistry part of G.C.E Ordinary Level Science.