අනිශ්චිත අනුකලය (Indefinite Integral)

කලනයේ මූලික සිද්ධාන්ත
(17 කොටස)