අවකලන නීති – 1 (Differentiation rules -1 )

කලනයේ මූලික සිද්ධාන්ත
(8 කොටස )