අවකලන නීති – 2 (Differentiation rules – 2)

කලනයේ මූලික සිද්ධාන්ත
(9 කොටස )