ඉහළ ගණයේ අවකලන සංගුණක (Higher derivatives)

කලනයේ මූලික සිද්ධාන්ත
(14 කොටස)