ඝාතීය ශ්‍රිත හා ලඝුගණක ශ්‍රිත අවකලනය (Derivatives of exponential and logarithmic functions )

කලනයේ මූලික සිද්ධාන්ත
(13 කොටස)