දාම නීතිය (Chain Rule)

කලනයේ මූලික සිද්ධාන්ත
(12 කොටස)