වක්‍රයක් යට ඇති වර්ගඵලය (Area under a curve)

කලනයේ මූලික සිද්ධාන්ත
(18 කොටස)