විජය පරිගණක සඟරාවේ ලුහුඬු දැන්වීමක් ...

දයාබර සිසුනි, ගුරුවරුනි,
"විජය පරිගණක" සඟරාවේ මෙවර සැප්තැම්බර් කලාපයේ අවසන් ඇතුළු පිටුවේ ලුහුඬු දැන්විමක් මා විසින් පළ කරන ලදී. මෙම වෙබ් අඩවියේ නිසි ප්‍රයෝජනය ලංකීය සිසු-ගුරු දෙපාර්ශවයට ම ලබා දීම සඳහා එය පළ කරන ලදී. ඔබගේ වටිනා අදහස් හා විවේචන අගය කරමි. මෙන්න ලියන්න හොඳම ස්ථානය. ඔබත් එක්වන්න මෙම අඩවිය සමඟ!
image
Tagged:
Sign In or Register to comment.