නෙට්ව්ර්කින්ග්(networking) වලට අදාළ BIT tutorials කාගේ ලගවත් නැද්ද? තියනවනම් දෙන්න පුලුවන් ද ?

plzzzzzzzzzzzz loku help ekak....thiyanwanm upload karana... :)

Comments

Sign In or Register to comment.