මෙන්න මේ ජ්‍යාමිතිය ගණන පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරලා දෙන්න..

PoddaPodda Student
edited June 2014 in Ordinary Level
මෙන්න මේ ජ්‍යාමිතිය ගණන මට පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරලා දෙන්න.. :) මේක කරන විදිය එකට හේතුව.. මේකේ තියෙන්නේ සාධනය කරන්න..
image
Tagged:

Comments

Sign In or Register to comment.