ලුවිස් තිත් කතිර ව්‍යුහ

N2O3    වල තිත් කතිර ව්‍යුහය කොහොමද?

 

Comments

 • T_LakshanT_Lakshan Moderator
  edited January 2016 Accepted Answer
  මේක බලන්න

  image
 • මේක විතරක් නෙවෙයි තවත් ස්ථායි ව්‍යුහයක් තියෙනවා. හොයලා  බලන්න.

 • ඔව්. තව තියනවා තමයි. සේරම අවශ්‍ය නැ නේ

 • n2o3 පැවතිය හැකි ව්‍යුහ කිව්වහම 2ම අදින්න  ඕනේ නේද

 • Oya ahala tiyenneව්‍යුහය kiyalane..ව්‍යුහ kiwwoth seerama adinna oone
 • ko ithin anika

 • T_LakshanT_Lakshan Moderator
  edited November 2015

  image

  DSC_0016.JPG
  1873 x 681 - 270K
Sign In or Register to comment.