ඔක්සිකරන අංක

edited November -1 in Advanced Level

නෝට් එකක් දෙන්න පුලුවන්ද?

හැම අංකයක් ම වගේ 

Answers

  • IsuIsu
    edited November -1
    නෝට් ඕනිද? සංයෝගයක්/අයනයක් දැක්කම එකෙන් හොයා ගන්න පුලුවන්නේ.
Sign In or Register to comment.