කාබනික රසායනයේ ගැටළුවක්

edited November -1 in Advanced Level

පරිවර්තන වලදී ෆීනෝල බෙන්සීන් කරන්න සින්ක් ධූලි ආසවනය දැම්මොත් විභාගෙදි ලකුණු දෙන්නේ නැද්ද

Best Answer

  • edited November -1 Accepted Answer
    paper marking යන කෙනෙක්ගෙන් අහලා බැලුවා.
    ලකුණු දෙනවා කියලා තමයි කිව්වේ. :)
Sign In or Register to comment.