යාලුවනේ් A/L වලට ICT + MATHS කරන්න පුලුවන්ද?

යාලුවනේ් A/L වලට  ICT + MATHS කරන්න පුලුවන්ද?

ICT + MATHS කරොත් අයින් වෙන විෂයන් මොනවද?

 

Comments

  • madhurasrimadhurasri Administrator
    ඔව් පුළුවන් :)
    ගොඩක් වෙලාවට chemistry අයින් කරලා තමයි ICT කරන්නේ...
  • KARANNA PULUWAN.....MAMATH KARANNE ICT + C.MATH + PHYSICS

  • ඔව්
Sign In or Register to comment.