රාසයන විද්‍යාව ඉගෙනගන්න සුපිරි ගුරුතුමෙක්

කැළණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ රසායන විද්‍යාව පිළිබඳ විශේෂවේදී උපාධීධාරියෙකු විසින් මෙහෙයවන රාසායන විද්‍යා පංතී. කුඩා කන්ඩායම් හෝ තනි පංති සඳහා අමතන්න. 0715342546

Sign In or Register to comment.