(ජපන් පාඩම - 2) - ජපන් අකුරු ලිවිම පියවර වශයෙන්

umichanumichan Member
edited June 2014 in Other
හිරගන අකුරු ලියන ආකාරය පියවර ලෙස

image


අක්ෂර දීර්ඝ කීරීම

දීර්ඝ අක්ෂරයක් සාදා ගැනීමේදී ප්‍රධාන අකුරට පිටුපසින් う(u )අක්ෂරය යොදයි. 

උදා:
KŌ - こう (කෝ)
MŌ – もう (මෝ)

හල් අකුරු සදා ගැනීම

හිරගන අක්ෂර ලිවීමේදී ඕනෑම හල් අකුරක් ලිවීමට っ (චීසයි ත්සු ) යොදා ගන්නවා. හිරගන හෝඩියේ තියෙන つ අකුර කුඩාවට ලිවම චීසයි ත්සු (っ) හදා ගන්න පුළුවන්.

උදා:

Gakkō – がっこう (ගක්කෝ-පාසල)
Kokka – こっか (කොක්ක-ජාතිය)
Happa – はっぱ (හප්ප-ගස් වල කොළ)

බැඳී අකුරු සදා ගැනීම

I. i (ඉ) ස්වරයේ අක්ෂරයක් තෝරා ගන්න.
II. තෝරා ගත්ත i (ඉ) ස්වරයේ අක්ෂරයට පිටුපසින් ya, yu, yo අතරින් අවශ්‍ය අකුර කුඩාවට ලියන්න.

උදා:

き+ゃ ― きゃ
(ki+ya)     (kya)

 ち+ょ ― ちょ
(cho+yo)     (cho)

り+ょ+う ― りょう
(ri+yo+u)     (ryō)

කතකන අකුරු ලියන ආකාරය පියවර ලෙස

image

අක්ෂර දීර්ඝ කීරීම

කතකන හෝඩියේදී දීර්ඝ අක්ෂරයක් සාදා ගැනීමට අදාළ අක්ෂරයට පිටුපසින් කෙටි ඉරක් යොදයි.

උදා :

kō  →  コー (කෝ )
Sō  →  ソー ( සෝ )
R ō →  ロー ( රෝ )

හල් අකුරු සදා ගැනීම

හිරගන හෝඩියේදී වගේම කතකන හෝඩියේදීත් හල් අකුරක් සාදා ගැනීමට අදාළ ස්ථානයේ ッ (කතකන චිසයි ත්සු ) සලකුණ යොදයි.

උදා:
Koppu    –   コップ
(කොප්පු)      ( cup )

Baggu   -     バッグ
(බග්ගු )       (Bag)

Beddo  -     べっど
(බෙද්දො)    (Bed)

බැඳී අකුරු සදා ගැනීම

කතකන වලදීත් හිරගන හෝඩියේ පිළිවෙලටම ‘ඉ’ ස්වරයේ අක්ෂරයක් ප්‍රධාන අක්ෂරය ලෙස තෝරාගෙන ya, yu, yo අතරින් සුදුසු කතකන අක්ෂරය ප්‍රධාන අක්ෂරයට පිටුපසින් කුඩාවට ලියයි.

උදා:

キ+ャ → キャ
(ki)+(ya)    (kya)

ピ+ュ → ピュ
(pi)  (yu)    (pyu)

リ+ョ+― → リョー
(Ri)  (yo)          (Ryō)

Comments

Sign In or Register to comment.