රසායනික සුත්‍රයක් තුලනය කිරීම කියලා දෙන්නකෝ o/l වලට ඔන ටික

මම 2015 o/l කරන්නේ මට 10 වසර පොතේ තියන සංයොජන ප්‍රතික්ක්‍රියා ,වියෝජන ප්‍රතික්ක්‍රියා එකස්තාපන,දිත්ව ප්‍රතිස්තාපනය එවා ගැන සරලව කියලා දෙන්න පුලුවන්ද? :)

Comments

 • ChandrikaChandrika Member
  Accepted Answer

  රසායනික සංයෝජන ප්‍රතික්‍රියා

  A+B→AB

  මූලද්‍රව්‍ය 2ක් සංයෝජනය වී තනි සංයෝගයක් සෑදෙන ප්‍රතික්‍රියා

  උදා: 4Na + O2 → 2Na2O

  රසායනික වියෝජන ප්‍රතික්‍රියා

  යම් සංයෝගයක් ද්‍රව්‍ය 2 කට හෝ කිහිපයකට වෙන් වන ප්‍රතික්‍රියා

  උදා:


  KN03 2KNO2 + O2
  පොටෑසියම්

  නයිට්‍රේට්
  රත් කිරීම පොටෑසියම්

  නයිට්‍රේට්
    ඔක්සිජන්

  හයිඩ්රජන් පෙරොක්සයිඩ් රත් කල විට වියෝජනය වී ජලය හා ඔක්සිජන් සෑදේ.

  2H2O2 → 2H2O + O2

  ඒක ප්‍රතිස්ථාපන ප්‍රතික්‍රියා

  A+BC→AC+B

  එක මූලද්‍රව්‍යයක්  මගින් තවත් සංයෝගයක මූලද්‍රව්‍යයක් විස්ථාපනය කරමින් සිදුවන ප්‍රතික්‍රියා.

  Zn කැබැල්ලක් CuSO4 ද්‍රාවණයකට දැමූ විට CuSO4 වලින් Cu විස්ථාපනය කරමින් ZnSO4 සෑදේ.

  Zn + CuSO4 → Cu + ZnSO4

  දිවිත්ව ප්‍රතිස්ථාපන ප්‍රතික්‍රියා

  AB+CD→AD+CB

  සංයෝග 2ක කාණ්ඩ හුවමාරු වීමෙන් අවක්ශේපයක් හෝ වායුවක් සාදන ප්‍රතික්‍රියාවකි.


  BaCl2 + Na2SO4 BaSO4 + 2NaCl
  බේරියම්

  ක්ලෝරයිඩ්
    සෝඩියම්

  සල්ෆේට්
    බේරියම්

  සල්ෆේට්
    සෝඩියම්

  ක්ලෝරයිඩ්
 • scrscr Member
  @Chandrika සහෝ මට ඔනේ ඔය රසායනික සුත්‍ර තුලිත වෙන එක සහෝ තුලිත වෙන ආකාරය
 • ChandrikaChandrika Member
  Accepted Answer

  Mg + O2 → MgO

  මෙම සමීකරණය තුළිත කරන්නේ දෙපස සෑම පරමාණුවක්ම සමාන කිරීමෙන්. පළමුවෙන්ම දකුණුපස ඔක්සිජන් පරමාණු 2ක් ඇති නිසා වම් පස MgO ඉදිරියෙන් 2 දැමූ විට ඔක්සිජන් පරමාණු සමාන වේ.

  Mg + O2 → 2MgO

  දැන් වම් පස මැග්නීසියම් පරමාණු 2ක් ඇති නිසා දකුණු පසටද Mg ඉදිරියෙන් 2 දැමූ විට Mg තුලිත වේ.

  2Mg + O2 → 2MgO

 • scrscr Member
  @Chandrika සහෝදරයා ගොඩක් ස්තුතියි පිලිතුරු සැපයුවාට
  මට මෙන්න මේ සොඩියම් ජලය සමග කරන ප්‍රතික්‍රියාවත් පොඩ්ඩක් පැහිදිලි කරන්න පුලුවන්ද
 • ChandrikaChandrika Member
  Accepted Answer

  2Na(s) + 2H2O(l) → 2NaOH(aq) + H2

  Na ජලය සමග ඉතා වේගයෙන් ප්‍රතික්‍රියා කරනවා. හයිඩ්‍රජන් වායුව පිටකරන අතර NaOH හැදෙනවා. මෙය ඉතාමත් තාපදායක ප්‍රතික්‍රියාවක් නිසා පිපිරීමටද ඉඩ ඇත.

Sign In or Register to comment.