සක්‍රියතා ශේණිය මතක තියාගන්න කවියක් ඔනේ

scrscr Member
edited February 2015 in Ordinary Level
කවුරු හරි සුපින්වතෙක් මට සක්‍රියතා ශේනිය මතක තියාගන්න පුලුවන් අර පොට්ට සොමේ කැලේ මැරිලා වගේ කවියක් කියන්නකො :D

Comments

 • GarfieldGarfield Member
  edited February 2015 Accepted Answer

  කවි නම් ගොඩක් තියනවා......

  පොට්ට(K) සෝමයි(Na) කැහැටු(Ca)  මැගියයි(Mg) ඇලිස්(Al) සින්කියි(Zn) 6 දෙනයි

  යකඩ(Fe) ටිකකට(Sn) ලෙඩා(Pb) තඹ(Cu) කර රසදියේ(Hg) ඇති සිල්වියයි(Ag)

  PTකරමින්(Pt) ගෝල්ඩ්(Au) මෙඩලය සොයන 14ම දඟයි........ :D :D ;)

  K - Na - Ca - Mg - Al - Zn - Fe - Sn - Pb - H - Cu - Hg - Ag - Pt - Au

  *සක්‍රීයතා ශ්‍රේණියේ Cu තියෙන්නේ H වලට වඩා පහළින් කියලා මතක තියා ගන්න.ඒ නිසා Cu ජලය සමග ප්‍රතික්‍රියා කරලා Hපිට කරන්නෑ....... L-)

  H ට ඉහළින් තියන සියළු ලෝහ H2O(සිසිල්/උණු/වාශ්ප) සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කරලා H2 පිටකරනවා.

   

   

 • පොට්ට සොමේ කැලේ මැරිලා =))
 • සෝඩියම්ගෙ ඉදන් ඉතුරු ටිකට නම් කවියක් තියනව :3 හැබැයි ප්‍රසිද්ධ ස්ථාන වල කියන්න බෑ.(අසබ්‍යයයි) :D

Sign In or Register to comment.