විද්‍යුත් විච්ඡෙදනය අවුලක්

scrscr Member
edited February 2015 in Ordinary Level
මට කවුරු හරි පැහිදිලි කරන්නකෝ අල්පාම්ලිත ජලයේ විද්‍යුත් විච්ඡේදනයයි,සොඩියම් ක්ලොරයිඩ් එකයි වෙන හැටි ගොඩක් ම පැහිදිලි කරන්න පුලුවන්නම් ඔවයි ධන ඍන ඇනෝඩ කැතෝඩ මාරු වෙන හැටි පුලුවන්නම් වැඩියෙන් පැහැදිලි කරන්නකෝ :D

Comments

 • ChandrikaChandrika Member
  Accepted Answer

  අල්පාම්ලිත ජලය විද්‍යුත් විච්ඡේදනයේදී කාබන් ඉලෙක්ට්‍රෝඩ භාවිතා කරන විට

  බැටරියේ සෘණ අග්‍රයට සම්බන්ධ ඉලෙක්ට්‍රෝඩය අසලින් H2 පිටවේ.

  එහිදී සිදුවන ප්‍රතික්‍රියාව

  2H(aq)+ + 2e → H2(g)

  ඉලෙක්ට්‍රෝන ලබාගැනීම ඔක්සිහරණයයි. ඔක්සිහරණය සිදුවන ඉලෙක්ට්‍රෝඩය විද්‍යුත් විච්ඡේදනයේදී කතෝඩයයි.

  බැටරියේ ධන අග්‍රයට සම්බන්ධ ඉලෙක්ට්‍රෝඩය අසලින් ඔක්සිජන් වායුව මුක්ත වේ.

  4OH-(aq) → O2 + 2H2O(e) + 4e

  ඉලෙක්ට්‍රෝන පිට කිරීම ඔක්සිකරණයයි. ඔක්සිකරණය වන ඉලෙක්ට්‍රෝඩය ඇනෝඩයයි.

  බල්බය දැල්වීමෙන් විද්‍යුත් විච්ඡේද්‍ය තුළින් ධාරාවක් ගමන් ගන්නා බව පැහැදිලි වේ.

  NaCl ජලීය ද්‍රාවණයක් විද්‍යුත් විච්ඡේදනය

  කැතෝඩයේදී ඔක්සිහරණය සිදුවේ.

  2H+(aq) + 2e → H2(g)

  ඇනෝඩයේදී ඔක්සිකරණය වේ.

  2Cl-(aq) → Cl2(g) + 2e

 • @Chandrika thanx සහෝ :D
 • Ane oka english walin kiyannako 

   

 • GarfieldGarfield Member
  edited December 2015
  @Hchamod56

  වචන clear නැත්නම් අහන්න. :-bd

  image
  image
  electrolysis1.jpg
  768 x 1024 - 73K
  electrolysis2.jpg
  768 x 1024 - 56K
Sign In or Register to comment.