ත්‍රිකෝණමිතිය

1.සමීකරණය විසදන්න.
sin^-1(x) + sin^-1(1-x) = 2tan^-1(x-x^2)^1/2

2.සර්වසාම්‍යය ඔප්පු කරන්න.
tan^-1 (3/4) + tan^1 (3/5) = 45° + tan^-1(8/9) :-B

Comments

 • පළවෙනියට තියෙන්නෙ මේකද ?

  image

  දෙවෙනි එක නම් වැරදියි වගේ.

  image

  trig.jpg
  500 x 123 - 12K
  wrong.jpg
  540 x 288 - 48K
 • IsuIsu Member
  @Messa
  පළවෙනි එක නම් ඔහොම තමා.
  දෙවෙනි එකේ R:H:S වල අන්තිමට තියෙන්නේ tan^-1(8/19)

  සමාවෙන්න ඔනී වරදට.
 • T_LakshanT_Lakshan Moderator
  Accepted Answer
  පළවෙනි එකේ x හොයන්න නේද ඕනෙ ?

  image
  2nd.jpg
  600 x 873 - 80K
 • IsuIsu Member
  @T_Lakshan thanks. Plaweni eke x hoyanna thamai thiyenne.
Sign In or Register to comment.