පීඩනය දෛශිකයක්ද? අදිශයක්ද?

AshenWeligallaAshenWeligalla Moderator
edited June 2014 in Advanced Level
පීඩනය දෛශිකයක්ද? අදිශයක්ද?  :-/ 
සර්වසමදිශයක් කියන්නෙ මොකක්ද?
Tagged:

Comments

Sign In or Register to comment.